POLITYKA PRYWATNOŚCI

§ 1. Postanowienia ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych
osobowych przekazanych przez użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z
usług oferowanych przez serwis internetowy www.jurajskifestiwalfotograficzny.pl
(dalej: Serwis) Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce
Prywatności.

§ 2. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych zawartych w Serwisie jest „COFFEE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” SPÓŁKA KOMANDYTOWO
– AKCYJNA, Warszawa 02-561, Jarosława Dąbrowskiego 46/1 wpisaną do
rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej pod numerem NIP: 5213608857 (dalej: Administrator).
2. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych osobowych Administrator działa w
oparciu o wewnętrzne procedury i zalecenia, zgodne z odpowiednimi aktami
prawnymi w zakresie ochrony danych osobowych, a w szczególności z
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46 WE.
3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów
osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, iż dane osobowe są:
a) przetwarzane zgodnie z prawem;
b) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i
niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
c) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich
są przetwarzane;
d) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób,
których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu
przetwarzania.
4. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez użytkowników
Serwisu oraz w przypadkach, w których przepisy obowiązującego prawa upoważniają
Administratora do przetwarzania danych osobowych.
5. Administrator przetwarza dobrowolnie podane przez użytkowników Serwisu dane
osobowe, jedynie w celu: udzielania odpowiedzi na zapytania użytkowników
kierowane przy użyciu formularza kontaktowego, w następującym zakresie:
a. imię i nazwisko
b. adres e-mail
c. numer telefonu
6. Dane osobowe użytkowników serwisu www.jurajskifestiwalfotograficzny.pl nie są
sprzedawane ani udostępniane osobom trzecim oraz podlegają profilowaniu tj.
zautomatyzowanemu przetwarzaniu w celu dokonania oceny i określenia cech
osobowych lub potrzeb użytkowników.
7. Do przetwarzanych przez Administratora danych przysługuje wgląd użytkownikowi
Serwisu, który je przekazał. Użytkownik ma również prawo do modyfikacji tych
danych, żądania ich przekazania innemu podmiotowi oraz ograniczenia lub
zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnym momencie.
W dowolnym momencie użytkownik może również cofnąć wcześniej udzieloną
zgodę na przetwarzanie swoich danych oraz żądać usunięcia swoich danych
osobowych z serwisu.
8. W celu wykonania swoich praw wskazanych w pkt. 7 powyżej użytkownik Serwisu
powinien skontaktować się z Administratorem korzystając z tego samego adresu
email lub numeru telefonu przekazanego do Serwisu, kontaktując się na adres:
marketing@hotelfajkier.pl
9. Administrator realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich
zachowaniach w następujący sposób:
a. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzu informacje,
b. poprzez gromadzenie plików “cookies”

§ 3. Pliki cookies

1. Przy pierwszej wizycie na stronie www.jurajskifestiwalfotograficzny.pl użytkownik
jest informowany o używaniu plików cookies. Pozostając na stronie użytkownik
akceptuje stosowanie zwykłych plików cookies na stronie internetowej. Brak zmiany
po stronie użytkowników ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem
zgody na użycie plików „cookies”.
2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w
Serwisie W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego
funkcjonowania strony internetowej, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
Użytkownik może w każdym czasie zmienić ustawienia swojej przeglądarki tak, aby pliki
cookies były albo akceptowane, albo odrzucane lub tak, aby użytkownik był
powiadamiany o nieumieszczaniu tych plików na swoim komputerze.
3. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików „cookies”:
a. sesyjne – pozostają w przeglądarce do momentu jej wyłączenia lub
wylogowania się ze strony internetowej na której zostały zamieszczone,
b. stałe – pozostają w przeglądarce internetowej urządzenia do czasu ich
usunięcia przez użytkownika bądź do z góry ustalonego czasu określonego
w parametrach pliku cookies.

§ 4. Linki do stron trzecich

W serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych, które działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Serwis. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się uważnie zapoznać.

§ 5. Prawa autorskie

Wszelkie treści oraz informacje zawarte na naszej stronie internetowej, w tym w
szczególności znaki graficzne, dane, teksty, zdjęcia, grafiki, filmy, lub inne materiały są
własnością Coffee Sp z o.o. Sp.K, i podlegają ochronie zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych w zakresie wykorzystania, wyświetlania, kopiowania, przekazywania, rozpowszechniania, zmiany lub usuwania. W związku z powyższym wszelkie działania we wskazanym zakresie, podjęte bez uprzedniej pisemnej zgody są bezprawne i będą stanowiły naruszenie własności intelektualnej.

§ 6. Postanowienia końcowe

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany w polityce prywatności serwisu, co może zostać spowodowane przez rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój Serwisu. O wszelkich zmianach będziemy informować użytkowników w sposób widoczny i zrozumiały.